About Us


บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

Nongporn Food Industries Co., Ltd.

    ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 ในนาม “ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มโหฬาร เมอชานไดส์ จำกัด ” เป็นธุรกิจในครัวเรือน ผลิตสินค้าประเภทน้ำจิ้มภายใต้ยี่ห้อ Chilli Fresh และ Juicy Fresh โดยขณะนั้นทางเราขาดความพร้อม บวกกับเรื่องประสบการณ์ในการทำการตลาด จึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ ต้องเปลี่ยนไปทำธุรกิจประเภทอื่นๆ อีกหลาย ธุรกิจ

   Established in 1993 as "Mahoran Merchandise Limited Partnership”, a household business manufacturing dipping and sauce products under the brands of Chili Fresh and Juicy Fresh. At that time, the company lacked the ability as well as experience in marketing; therefore, the business was unsuccessful and had to change to another type of business.

   จนกระทั่งปี 2542 ได้ผลิตน้ำจิ้มเนื้อวัว (ดีวัว) ตรา น้องพร โดยวางจำหน่ายตามตลาดสด และร้านค้าปลีก, ค้าส่งทั่วประเทศ ด้วยอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง รสชาติอร่อย ความปลอดภัย และได้คุณภาพ จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการเติบโตของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

   After several business ventures it was in 1999, the company started producing the Beef Flavour Seasoning Sauce under the Nongporn brand and starting by selling in fresh markets, retail stores, and wholesalers nationwide. With ideology and determination, and proper production together with tastiness, safety, and quality, it resulted in the successful growth of the company of which became increasingly more accepted by consumers.


“ เราขอให้คำมั่นสัญญาว่า...เราจะรักษามาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดต่อไป ”

"We promise that ... we will maintain our standards and keep developing new products with the best quality."


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมหลัก

Vision / Mission / Core Values

วิสัยทัศน์

   ผู้บริหาร และทีมงาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้ม และซอสปรุงรสของไทย ที่สร้างรสชาติให้ทุกมื้อของคุณ และครอบครัวเต็มไปด้วยความสุข

Vision

   The executives and staff are determined to develop Thai dipping sauce products which will give flavorful tastes for all your meals, fulfilling happiness to your family.


พันธกิจ

   เราดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิตให้เป็นเลิศ ทางด้านคุณภาพ และให้บริการเป็นที่พึงพอใจ ไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และผู้ร่วมธุรกิจ ใส่ใจเรื่องรสชาติให้คงความอร่อย ส่งต่อความสุขแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมอบความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ตลอดจนการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข

  

Mission

   We operate our business by focusing on the production process to be excellent with good quality, providing satisfactory and reliable services to consumers and our business associates. We place importance to deliciousness in order to deliver happiness to customers while providing stability and the quality of life to our employees, as well as being responsible for society, the environment, and happy living in the community.


ค่านิยมหลัก

   เราเชื่อว่าผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และค่านิยมหลักจะช่วยเราไปถึงความสำเร็จได้ใน อนาคต

Core Values

   We ensure that the consumers will get the best product and that our set of core values will help us succeed in the future.


คุณภาพ : คัดสรรส่วนผสมชั้นนำที่มาจากซัพพลายเออร์ ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย พร้อมกับกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุด จนถึงมือผู้บริโภค

Quality : To select leading ingredients from suppliers certified in Thailand along with their production process, to get the best quality products to consumers.

ความหลากหลาย : วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

Diversity : Research and develop new products in order to meet the needs of the market.

ความซื่อสัตย์ : จริงใจ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

Integrity : To be sincere, transparent, and responsible in our processes so that consumers have confidence in our products.

การเติบโต : เราจะไม่หยุดพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และขยายธุรกิจด้วยวิธีการที่ยั่งยืน

Growth : We will never stop developing, with continued improvement and expanding the business with sustainable ways.

ครอบครัว : เราจะเติบโตไปด้วยกันเหมือนครอบครัว มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ร่วมฉลองความสำเร็จไปด้วยกัน

Family : We will grow together like a family with confidence and have trust in each other to achieve the same goals and celebrate success together.